Ogólne warunki gwarancji firmy APAR:

 1. Gwarancja poręcza dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu.
 2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży nabywcy.
  Okres gwarancji trwa nie dłużej niż 24 miesiące od daty wydania jednostce pośredniczącej w sprzedaży.
 3. Gwarancja zobowiązuje APAR do nieodpłatnego usunięcia wad sprzedanego wyrobu w terminie 14 dni od daty dostarczenia do naprawy. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad, w przypadku:
  - gdy naprawa jest niemożliwa,
  - gdy po trzech naprawach gwarancyjnych w dalszym ciągu występują w nim uznane wady.
 4. Eksploatacja powinna się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu, a do wyrobów do których APAR nie dołącza oddzielnej instrukcji obsługi zgodnie z danymi zawartymi w obowiązujących normach dotyczących wyrobu.
 5. Urządzenie należy wysłać wraz z ważną kartą gwarancyjną i kompletnym wyposażeniem za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS na adres biura handlowego naszej firmy:

  APAR - Biuro Handlowe
  05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6

 6. Nie zastosowanie się do pkt. 5 będzie skutkować obciążeniem nabywcy kosztami przesyłki.
 7. Karta gwarancyjna bez pieczęci, podpisu sprzedawcy i daty sprzedaży jest nieważna.
 8. Przed wykonaniem naprawy wadliwego urządzenia nabywca powinien skontaktować się z APAR w celu określenia zakresu uszkodzeń i objawów nieprawidłowej pracy urządzenia lub załączyć opis wspomnianych zagadnień.
 9. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  - zerwania plomb,
  - uszkodzeń mechanicznych,
  - uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, niezgodną z instrukcją obsługi,
  - poprawek w karcie gwarancyjnej za wyjątkiem zmian nanoszonych przez APAR.
 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu.