§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie apar.sklep.pl jest APAR Control sp. z o. o. (dawniej APAR-Jerzy Rutkowski) z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Finałowa 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998523, NIP 5342656545, REGON 523486762, kapitał zakładowy: 3 000 000 złotych, z adresem do doręczeń: 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

 2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 101 27 31 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@apar.pl.

 3. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 5. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 6. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

 7. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 8. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przy czym do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Kodeks cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.

Newsletter to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości e-mail newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz Sprzedaży i Dostarczenia Towarów przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej pod adresem apar.sklep.pl.

Sprzedawca to APAR Control sp. z o. o. (dawniej APAR-Jerzy Rutkowski), z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Finałowej 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998523, NIP 5342656545, REGON 523486762, kapitał zakładowy: 3 000 000 złotych, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Towar to rzecz ruchoma zaprezentowana w Sklepie przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Umowa o świadczenie usługi – to umowa oświadczenie Usługi zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Umowa to Umowa sprzedaży lub Umowa oświadczenie usługi

Usługi to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w ramach Sklepu, opisane szczegółowo w § 4 ust. 1 Regulaminu

Ustawa o prawach konsumenta to ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

Zamówienie to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

§ 3. Rejestracja konta w Sklepie

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.

 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola kontrolnego Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

 9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

 10. Rejestracja Konta Klienta w sklepie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie. W przypadku braku chęci rejestracji prosimy o samodzielne przesyłanie wszystkich danych potrzebnych do wykonania zamówienia na adres e-mail sklep@apar.pl.

 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail na adres sklep@apar.pl lub listownie na adres 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6.

§ 4. Podstawowe funkcjonalności sklepu

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie:

 1. udostępniania do przeglądania Towarów dostępnych w Sklepie;

 2. umożliwienia składania Zamówień Towarów;

 3. dodawania Towarów do zakładki „Koszyk”;

 4. umożliwienia automatycznego przekierowania do serwisu internetowego banku, w którym Klient otworzył rachunek i z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie;

 5. umożliwienie założenia przez Klienta Konta w Sklepie.

 1. W związku z ciągłym rozwojem Sklepu, zakres Usług Sklepu może być zmieniony przez Sprzedawcę, w szczególności Usługi mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane albo dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług Sklepu są przekazywane Klientom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu i nie stanowią zmiany Regulaminu.

 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług jest wejście na stronę internetową https://apar.sklep.pl/.

 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2. dostęp do sieci Internet;

  3. posiadanie przeglądarki internetowej:

   1. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 74.0 lub nowszej lub

   3. Google Chrome w wersji 80.0 lub nowszej lub

   4. Opera w wersji 67.0 lub nowszej lub

   5. Apple Safari 8.0 lub nowszej;

  4. włączona obsługa plików cookies, przy czym brak zgody na piliki cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu,

  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 5. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

§ 5. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zapewnia dostęp do Sklepu na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:
  1. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Sprzedawca lub Klient;
  2. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego, całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych Usług lub przeprowadzania konserwacji.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

§ 6. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania ze Sklepu.

 2. Klient rozpoczynając korzystanie ze Sklepu zobowiązuje się do:

  1. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,

  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązuje się, że podczas korzystania ze Sklepu nie będzie:

  1. w żaden sposób utrudniał innym Klientom korzystania ze Sklepu,

  2. korzystał ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług,

  3. rozpowszechniał za pośrednictwem Sklepu wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,

  4. podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

  1. bezprawnych,

  2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

  3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

§ 7. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji Zamówienia.

 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania Zamówienia jako Klient zalogowany.

 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

  1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania Zamówienia.

  2. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania Zamówienia.

 4. Po wyborze sposobu składania Zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:

  1. informacje rozliczeniowe,

  2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,

  3. metodę płatności.

 5. Złożenie Zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za Zamówienie uwzględniającej należne podatki oraz koszt Dostarczenia i sposób płatności.

 6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów ujętych w Zamówieniu.

 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 8. Złożone Zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.

 9. Zmiana Zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

 10. Zmianę zamówienia Klient zgłasza poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@apar.pl.

 11. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę lub oświadczenie o braku możliwości przyjęcia Zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności je powodujących, np. braki w stanie magazynowym, nastąpi niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 12. Wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w ust. 11 powyżej, zawiera ustalone przez strony warunki zawartej Umowy sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

 13. Wiadomość e-mail zawierająca oświadczenie o braku możliwości przyjęcia Zamówienia, o której mowa w ust. 11 powyżej, zawiera odrzucenie oferty w całości albo zawiera następujące propozycje modyfikacji Zamówienia:

  1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości Zamówienia,

  2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości Zamówienia.

 14. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w ust. 13 powyżej poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży. Przyjęcie nowej oferty przez Klienta następuję poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@apar.pl zawierającej potwierdzenie przyjęcia nowych warunków Zamówienia i powinno nastąpić w terminie 14 dni.

 15. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§ 8. Sprzedaż

 1. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Klientem a Sprzedawcą są zawierane na odległość, tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy sprzedaży włącznie.

 2. Przedmiot Umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

 4. Zawierając Umowę sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad oraz zgodnych z Umową sprzedaży.

 5. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

 6. Wydanie Towarów odbywa się:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta,

  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 7:30-15:00.

 7. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

 8. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta, chyba że Klient dokonał zapłaty ceny za Towar w formie przelewu odroczonego (płatności odroczonej).

 9. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi, z zastrzeżeniem §14a ust. 4 Regulaminu.

 11. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wysyłki Towaru w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Klient zalega z płatnościami wobec Sprzedawcy.

§ 9. Realizacja Zamówień w Sklepie

 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki i dostarczeniu zamówionych przez Klienta Towarów na adres wskazany przez Klienta i rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty ceny za zamówione przez Klienta Towary, w tym koszty dostawy Towarów. Przewidywany czas realizacji Zamówienia będzie podany w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 11 Regulaminu.

 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

 3. Faktura stanowiąca dowód sprzedaży zamówionych Towarów zostanie wysłana z Towarem.

 4. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i ustalony zostanie nowy sposób realizacji Zamówienia. Gdy cena za zamówione przez Klienta Towary, w tym koszty dostawy Towarów została już wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy, a Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia i usatysfakcjonować Klienta proponowanym rozwiązaniem, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 10. Dostawa zamówionych Towarów

 1. Zamówione Towary są dostarczane Klientowi na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Dostawy zamówionych Towarów odbywają się jedynie w dni robocze.

 3. W przypadku, gdy dostawa zamówionych Towarów jest utrudniona lub niemożliwa ze względu na podanie przez Klienta w trakcie składania Zamówienia niekompletnego, niepoprawnego czy błędnego adresu dostawy zamówionych Towarów lub adresu, który stał się nieaktualny w chwili dostawy, lub w sytuacji gdy pod wskazanym adresem nie została odebrana przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę przesyłka z zamówionymi Towarami, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku, gdy pomimo kontaktu z Klientem realizacja Zamówienia jest nadal niemożliwa z powodów wskazanych w zd. 1 niniejszego ustępu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Klienta.

 4. Koszty dostawy ponosi Klient, o ile odmienna informacja nie zostanie umieszczona przy danym Zamówieniu.

 5. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o kosztach dostawy zamówionych Towarów w trakcie składania Zamówienia.

§ 11. Ceny Towarów oraz metody płatności za złożone Zamówienia

 1. Podawane w Sklepie ceny Towarów są cenami brutto w złotych polskich i zawierają wartość podatku VAT. Na karcie Towaru podana jest dodatkowo cena netto bez podatku VAT.

 2. Podana cena Towaru dotyczy jednego Towaru.

 3. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 5. Cena Towaru dostępnego w Sklepie może ulec zmianie. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany tej ceny.

 6. Całkowity koszt Zamówienia obejmuje cenę Towaru i koszt jego dostawy.

 7. Klient może opłacić Zamówienie (uiścić cenę za zamówione Towaru oraz koszty ich dostawy):

  1. za pomocą płatności przelewów natychmiastowych w systemie instytucji płatniczej Tpay obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437

  2. przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 91 1240 1125 1111 0000 0344 6595

  3. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w biurze Sprzedawcy mieszczącym się w Raszynie przy ul. Gałczyńskiego 6

  4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

  5. przelewem odroczonym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 91 1240 1125 1111 0000 0344 6595, wyłącznie na podstawie indywidualnej i udokumentowanej zgody Sprzedawcy.

 8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

  1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze osobistym lub za pobraniem,

  2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,

  3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności,

  4. w terminie indywidualnie ustanowionym – w przypadku wyboru metody płatności przelewem odroczonym.

§ 12. Zwroty Ceny lub części Ceny za Towar oraz metody zwrotu

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w przypadku:

  1. odstąpienia od Umowy – całość ceny;

  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny – całość ceny;

  3. obniżenia ceny – ceny obniżonej na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

 2. Termin zwrotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczony jest odpowiednio od dnia:

  1. otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania – w przypadku odstąpienia od Umowy;

  2. uznania reklamacji albo złożenia oświadczenia o braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny – w przypadku złożenia reklamacji albo żądania wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Towaru;

  3. otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny – w przypadku obniżenia ceny;

 3. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

§ 13. Newsletter

 1. Przedmiotem Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w § 3 ust. 7.

 5. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

 6. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.

 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§ 14. Odpowiedzialność za wady zamawianych Towarów i ich niezgodność z Umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnych z Umową.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny:

  1. względem Klienta, który jest Przedsiębiorcą, jeżeli zamówiony Towar ma wadę (rękojmia), z zastrzeżeniem §14b Regulaminu.

  2. względem Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeśli zamówiony Towar jest niezgodny z Umową, zgodnie z postanowieniami §14a Regulaminu.

§ 14a. Odpowiedzialność za niezgodność Towarów z Umową względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową są w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność a także jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumentach, o których konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i które Sprzedawca zaakceptował.

 2. Poza elementami opisanymi w ust. 2 powyżej, Towar jest zgodny z Umową, jeśli:

  1. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju, i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca wykaże, iż:

   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu Umowy;

  3. jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową w powyższym zakresie, w szczególności jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od określonych powyżej wymogów zgodności Towaru z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

 5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w ust. 4 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 8. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 13. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;

  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Towar z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

 14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

 15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

§ 14b. Odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową względem Przedsiębiorców

 1. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową oraz wszelkich wad Towaru.

§ 15. Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.

 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.

§ 16. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wad zamówionych Towarów lub ich niezgodności z Umową, w tym na podstawie udzielonej gwarancji.

 2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

 3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności Towaru z Umową przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową.

 4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z Umową powinno zostać dokonane wiadomością e-mail na adres sklep@apar.pl lub w formie papierowej na adres: ul. Gałczyńskiego 6, 05-090 Raszyn.

 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy niezgodności Towaru z Umową, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy ul. Gałczyńskiego 6, 05-090 Raszyn, na jego koszt.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Klienta lub firmę Klienta;

  2. numer złożonego przez Klienta Zamówienia;

  3. numer telefonu Klienta;

  4. adres e-mail Klienta;

  5. adres korespondencyjny Klienta, w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej;

  6. zwięzłe przedstawienie domniemanej przez Klienta wady zamówionego Towaru lub niezgodności z Umową;

  7. żądanie Klienta w związku z wadą lub niezgodnością z Umową zamówionego Towaru

 7. W przypadku, gdy złożona przez Klienta reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 6 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Klienta do uzupełnienia brakujących danych osobowych Klienta lub informacji.

 8. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:

  1. niezgodności Towaru z Umową w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że podane informacje w reklamacji wymagają uzupełnienia,

  2. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.

 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:

  1. z tytułu niezgodności Towaru z Umową drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,

  2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.

 10. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z Umową, gdy reklamowany Towar po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Klienta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Klienta.

 11. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 17. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą dotyczące Usług oraz wynikające z Umowy sprzedaży mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 2. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient będący Konsumentem może znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 3. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 18. Odstąpienie od umowy przez konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego przykładowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 5. Towar podlegający zwrotowi powinien być dostarczony w stanie fabrycznym, bez śladów podłączania lub użytkowania.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar każdorazowo będzie sprawdzany przez Sprzedawcę w celu ustalenia fabrycznego stanu Towaru. Stwierdzenie stanu po użyciu i związaną z tym całkowitą utratą wartości handlowej Towaru może oznaczać całkowitą lub częściową odmowę zwrotu ceny.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 19. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

§ 20. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2023 r.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. zmiany sposobu świadczenia Usług bądź warunków prowadzenia Sklepu spowodowanych przyczynami technicznymi,

  2. wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności,

  3. zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;

  4. zmiany sposobów płatności i udostępniania Towarów; e. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich

 3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

 4. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 5. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron Umową zawartą na czas nieoznaczony.

§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta.

 5. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 6. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 7. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 do Regulaminu – przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy oraz załącznik nr 2 do Regulaminu – informacja o odstąpieniu od Umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sprzedawca: APAR Control sp. z o. o. (dawniej APAR-Jerzy Rutkowski)  z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Finałowa 9, z adresem do doręczeń: 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 6, adres e-mail: sklep@apar.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ________________________

Numer zamówienia:_______________________

Data zamówienia:_______________________

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________

 Adres konsumenta(-ów): ________________________

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _________

 Data: ________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli APAR Control sp. z o. o. (dawniej APAR-Jerzy Rutkowski) z siedzibą w Raszynie (05-090), ul. Finałowa 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998523, NIP 5342656545, REGON 523486762, kapitał zakładowy: 3 000 000 złotych, adres do doręczeń i wysyłki Towarów: ul. Gałczyńskiego 6, 05-090 Raszyn, tel: 22 101 27 31, e-mail: sklep@apar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu do-starczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres APAR Control sp. z o. o. ul. Gałczyńskiego 6, 05-090 Raszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.